VIKTIG INFORMASJON TIL MEDLEMMENE

VIKTIG INFORMASJON TIL MEDLEMMENE

Publisert av Jan-Erik Kristiansen den 01.10.21. Oppdatert 01.10.21.

Unni Kaupang har trukket seg som leder for Hedrum historielag med umiddelbar virkning. Styret takker henne for innsatsen og har pekt på Kristian Hunskaar som fungerende leder inntil neste årsmøte, som styret tar sikte på å avholde torsdag 17. februar 2022.

Medlemmene kan forlange et ekstraordinært årsmøte, slik at ny leder kan velges og den fungerende lederen kan tre tilbake før ordinært årsmøte. I henhold til vedtektene må et krav om et ekstraordinært årsmøte fremmes til styret av minimum 20 medlemmer.